آزمون تعیین ترکیبات شیمیايى

آزمون تعیین ترکیبات شیمیايى

آزمون تعیین ترکیب شیمیایی به روش XRF

استاندارد مرجع آزمون: ASTM E1621-05

آنالیز سنگ آهک

XRF نتیجه حاصل از آنالیز شیمیایی نمونه ارسالی به وسیله دستگاه بر اساس درصد وزنی عناصر و ترکیبات تشکیل دهنده به شرح زیر است:

ترکیبFe2O3Al2O3MnOSO3La&LuCr2O3SiO2L.O.ICaOMgO
درصد وزنی 0.06 N.D N.D N.D 1> N.D 1.0 43.75 53.7 1.4

شرایط محیطی آزمایشگاه دما:˚25 سانتیگراد رطوبت: % 30آزمون تعیین ترکیب شیمیایی به روش XRD

استاندارد مرجع آزمون: BS EN 13925-1: 2003

با بررسی های انجام شده به روش XRD بر روی نمونه نتایج حاصل به شرح زیر است:

CaCO3 Calcite
CaMg(CO3)2 Dolomite
CaCO3 Aragonite

شرایط محیطی آزمایشگاه دما:˚25 سانتیگراد رطوبت: % 30

آدرس: تهران، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج آسمان، طبقه 9،واحد 901

تلفن: 88679804 - 88203565

ایمیل: info@lazakco.com